Memoriál Kolomana Slimáka ( XXVII. ročník )

Medzinárodné všestranné majstrovstvá SR stavačov s udeľovaním titulov CACIT a CACT

Propozície na stiahnutie v pdf

Miesto konania: Myjava – Turá Lúka
Dátum: 22. až 24. september 2023
Usporiadatelia memoriálu:

 • Slovenský poľovnícky zväz
 • Slovenská poľovnícka komora
 • Regionálna organizácia SPZ Senica
 • Obvodná poľovnícka komora Senica
 • Poľovnícke združenie Turá Lúka

Čestné predsedníctvo:

 • Ing. Tibor Lebocký, PhD. – prezident SPZ, prezident SPK
 • Ing. Jozef Jursa, CSc. – predseda KR SPZ a KR SPK, prezident SKJ
 • PaedDr. Imrich Šuba, PhD. – riaditeľ kancelárie SPZ a SPK
 • Ing. Ľubomír Halabrín, primátor mesta Myjava
 • rodina Kolomana Slimáka

Organizačný výbor:

 • Riaditeľ: Ing. Ján Kurtiš
 • Tajomník: Ing. Peter Pažický
 • Správca: Bc. Ján Smolíček
 • Ekonóm: Ing. Milan Majtán
 • Členovia organizačného výboru: Ľuboš Klč, Milan Konečník, Ján Melichárek, Milan Vojtek, Ing. Ondrej Cablk, Róbert Rieger
 • Zdravotná služba: MUDr. Erika Dugová
 • Veterinárna služba: MVDr. Ľuboš Macháč

Vedúci prác :

Pole: Peter Hlavatovič
Voda: Ing. Peter Pažický
Les: Ing. Ondrej Cabl, Ing. Pavol Hrnčiar

Na realizácií 27. ročníka MKS sa budú podieľať aj ďalší nemenovaní členovia PZ Turá Lúka.

 Poľovnícke združenie Turá Lúka praje všetkým účastníkom 27. ročníka MKS príjemný pobyt v našom kraji . Vodičom len tie najlepšie známky z výkonov Vašich zverencov a širokej korone krásne zážitky pri sledovaní psov na  poľných ,vodných a lesných disciplínach.

Spomienka na Kolomana Slimáka

Koloman Slimák (1903 -1996) patrí medzi nezabudnuteľné postavy slovenskej kynológie.

Narodil sa 19. 12. 1903 v Bošáci pri Novom Meste nad Váhom. Už ako 25 ročný začal chovať poľovné psy. V 30 rokoch minulého storočia založil v Novom Meste nad Váhom poľovnícky spolok. Nadviazal kontakty s ďalšími kynologickými a poľovníckymi spolkami na Slovensku a venoval sa pozdvihnutiu úrovne poľovníckej kynológie na Slovensku.

Od roku 1933 mal registrovanú chovateľskú stanicu „z Považia―, v ktorej odchoval viac ako 800 šteniec.  Založil zväzovú chovateľskú stanicu „ z Karpát― z ktorej bolo vyprodukovaných viac ako 1000 čistokrvných jedincov hlavne plemien stavačov a sliedičov ktoré sa dostali medzi radových poľovníkov a pomáhali tak rozširovať chov čistokrvných plemien na Slovensku. Psy z jeho chovateľskej stanice sa preslávili nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. V rokoch 1938 až 1951 zastával funkciu kynologického referenta Zemského zväzu Loveckých a ochranných spolkov a bol podpredsedom Kynologickej jednoty v Prahe. Celý svoj život zasvätil organizátorskej činnosti na poli poľovníckej kynológie a výpočet jeho funkcií v poľovníckych orgánoch by bol veľmi dlhý.

Po vojne sa stal vedúcim kynologického strediska v Novom Meste nad Váhom a vedúcim Slovenskej plemennej knihy psov. Túto funkciu zastával až do odchodu do dôchodku. Mimoriadnu zásluhu má na regenerácii, čistokrvnom chove a medzinárodnom uznaní nášho pôvodného plemena Slovenského kopova. Zaslúžil sa o vyšľachtenie, rozvoj a uznanie nášho jediného národného plemena stavačov – Slovenského hrubosrstého stavača.

Okrem chovateľskej činnosti v ktorej sa snažil o rozšírenie a pozdvihnutie chovu čistokrvných plemien na Slovensku sa snažil o pozdvihnutie úrovne poľovníckej kynológie na Slovensku aj publikačnou činnosťou. Svoje články uverejňoval v časopisoch Lovec, Poľovnícky obzor, Myslivost, Pes priateľ človeka, Poľovníctvo a rybárstvo ale aj v odborných časopisoch v zahraničí. Jeho knihy Stavač – Jeho chov vedenie a výcvik a Poľovné psy sú encyklopédiou poľovníckej kynológie a boli vydané na Slovensku i v zahraničí. Súčasná úroveň poľovníckej kynológia na Slovensku je nerozlučne spojená s jeho menom. Ešte za jeho života zorganizovali kynológovia medzinárodnú súťaž stavačov o Putovný pohár Kolomana Slimáka. Po jeho smrti sa na jeho počesť začala organizovať najvyššia medzinárodná všestranná súťaž stavačov na Slovensku Memoriál Kolomana Slimáka.

V tomto roku organizujeme jej 27. ročník.

Časový harmonogram:

Piatok 22.9.2023

16:00Sústredenie účastníkov v centre skúšok
16:00 – 17:00Prezentácia vodičov, veterinárna prehliadka, ubytovanie
17:00 – 18:00Fotografovanie vodičov, rozhodcov a organizačného výboru
18:00 – 19:00Porada rozhodcov (chata Lesanka)
19:00 – 20:00Žrebovanie poradia štartujúcich
20:00Priateľské posedenie

Sobota 24.09.2023

07:00Raňajky
08:00 – 09:00Slávnostné zahájenie v centre memoriálu
09:00Presun do revírov
20:00Spoločenské posedenie s občerstvením

Nedeľa 24.9.2023

07:00 – 08:00Raňajky
08:00 – 08:30Pracovné zahájenie 2. dňa MKS v centre skúšok
08:30Presun do revírov
18:00Predpokladané ukončenie s vyhlásením výsledkov

ORGANIZAČNÝ VÝBOR VÁM PRAJE ŠŤASTNÝ NÁVRAT DOMOV K RODINÁM

Všeobecné ustanovenia

Vodič psa musí prísť na skúšky včas, v poľovníckom ustrojení a s príslušnou zbraňou. Pre (ne)poľovníkov a účastníkov zo zahraničia zabezpečuje usporiadateľ na náklady vodiča psa náhradného strelca.

 • Vodič musí pri veterinárnej prehliadke predložiť platný veterinárny preukaz, v ktorom musí byť zaznamenané očkovanie proti besnote, psinke a parvoviróze v čase nie dlhšom ako 1 rok a nie kratšom ako 1 mesiac a veterinárnym lekárom potvrdený dobrý zdravotný stav psa.
 • Vodič pri žrebovaní odovzdá preukaz o pôvode psa hlavnému rozhodcovi.
 • Usporiadateľ neručí za stratu psa a za škody spôsobené psom počas súťaže.
 • Kŕmenie a starostlivosť o psa si zabezpečuje vodič na vlastné náklady.
 • Skúšky sa konajú za každého počasia.
 • MKS sa riadi schváleným Štatútom Memoriálu Kolomana Slimáka. Jednotlivé disciplíny sa posudzujú podľa Skúšobných poriadkov pre stavače pre skúšky s udeľovaním CACIT.
 • Vodič musí pri prezentácii predložiť platný preukaz člena SPZ. Ak nie je členom SPZ, musí predložiť doklad o poistení..
 • Štartovací poplatok na skúšky je 130,- EUR. V prípade neúčasti na memoriáli sa poplatok nevracia, bude použitý na uhradenie nákladov spojených s usporiadaním memoriálu. Poplatok sa vráti len v prípade neprijatia na memoriál organizátorom z dôvodu veľkého počtu záujemcov. Poplatok za stravu a ubytovanie si hradí každý účastník sám pri prezentácii.
 • Dopravu si účastníci skúšok zabezpečujú sami.
 • Poplatok prosíme uhradiť na:
  • číslo účtu SK32 1111 0000 0011 8184 2008
  • Variabilný symbol : VS 2023 (Poznámka : dopísať do poznámky meno psa, plemeno a meno vodiča)
 • Prihlášky, vrátane platby, sa prijímajú do 15.9.2023. Pokiaľ platba neprebehne do daného termínu, prihláška nebude prijatá. Po uzatvorení prihlášok budú vodiči upovedomení o prijatí. Súťaž je otvorená pre všetky plemená stavačov.

Ubytovanie, stravovanie, doprava

Ubytovanie 

Rozhodcom a pozvaným hosťom zabezpečuje ubytovanie organizátor v centre . 
Vodiči a ostatní účastníci si zabezpečujú ubytovanie individuálne.

Vodiči si môžu ubytovanie rezervovať u :

 • Bc. Ján Smolíček,
 • Adela Kubicová
  • tel: +421 905 344 256

Stravovanie

bude zabezpečené na jednotlivých pracoviskách formou bufetu. Raňajky a večere si môžu účastníci MKS v prípade záujmu objednať pri registrácií.

Dopravu

si účastníci súťaže zabezpečujú sami.

Priebeh súťaže

 • Poľná práca – PZ Turá Lúka
 • Vodná práca – PZ Turá Lúka
 • Lesná práca – PZ Turá Lúka

Prihlášky na MKS prijíma a potvrdzuje :

Slovenský poľovnícky zväz,
Kynologický odbor
Štefánikova 10
811 05  Bratislava

Prihlášku vyplnenú dvojmo s kópiou preukazu o pôvode psa a dokladom o zaplatení  zašlite na uvedenú adresu,
prípadne mail
kynologia@polovnictvo.sk

Štatút Memoriálu Kolomana Slimáka:

Memoriál Kolomana Slimáka je vrcholovým medzinárodným podujatím stavačov na Slovensku. Organizuje sa spravidla každý rok, pod záštitou SKJ a FCI, na počesť nestora slovenskej poľovníckej kynológie.

Na memoriál možno prihlásiť stavače každého plemena a veku, zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Štartovať môže maximálne 22 stavačov, z toho maximálne 11 zo zahraničia. Stavače v majetku vodičov zo SR musia mať absolvované všestranné skúšky. Prihlášky na memoriál prijíma Kynologický odbor SPZ. Výber psov robí Kynologická rada SPZ. Pri výbere psov majú prednosť jedince, ktoré absolvovali Memoriál Jozefa Kadleca v príslušnom roku a jedince, ktoré absolvovali medzinárodné skúšky stavačov v SR v I. cene (rozhodujúce je lepšie umiestnenie na MJK a medzinárodných skúškach), ako aj jedince, ktoré už MKS absolvovali, ak nezískali titul Víťaz MKS (prednosť majú jedince, ktoré na MKS ešte neštartovali). V prípade prihlásenia sa nižšieho počtu stavačov zo zahraničia doplní

sa celkový počet o účastníkov zo Slovenska. Psy zahraničných účastníkov musia mať absolvované akékoľvek skúšky z výkonu pre psy poľovných plemien. Na skúškach sa skúšajú disciplíny v zmysle skúšobného poriadku pre toto podujatie.

Stavač, ktorý dosiahne najvyšší počet bodov v I. cene, získa titul Víťaz Memoriálu K. Slimáka a v prípade kontinentálneho stavača mu môže byť priznané čakateľstvo na medzinárodného šampióna práce– CACIT. Kontinentálny stavač, ktorý sa umiestnil v I. cene ako druhý v poradí, môže získať Reserve CACIT.

Najlepší jedinec z každého plemena, umiestnený v I. cene, môže získať čakateľstvo na šampióna práce SR – CACT, druhý v poradí z plemena s umiestnením v I. cene môže získať Reserve CACT. V prípade rovnakého umiestnenia viacerých jedincov sa poradie stanoví v zmysle skúšobného poriadku.

Jedinec, ktorý získa z niektorého predmetu známku vyraďujúcu ho z ocenenia, môže pokračovať ďalej, nezaraďuje sa však do celkového poradia psov.

Slovenský poľovnícky zväz prispieva na náklady spojené s usporiadaním MJK vo výške schválenej Prezídiom SPZ a môže jeho usporiadaním poveriť ktorúkoľvek členskú organizáciu SPZ.

Vodiči psov sa na skúškach zúčastňujú na vlastné náklady. Štartovací poplatok bude uvedený

v propozíciách skúšok pre príslušný rok.

V prípade podania protestu proti porušeniu skúšobného poriadku musí vodič zložiť finančnú záruku 70,- €, ktorá sa mu vráti len vtedy, ak hlavný rozhodca uzná oprávnenosť protestu. Protest možno podať najneskoršie do vyhlásenia výsledkov skúšok.

Štatút platí 1.1.2016

  PredmetNajnižšie známky pre cenuKoeficientMaximálny počet bodov
I.II.III.
Práca na poli
1,Spoločná poľovačka321520
2,Hľadanie332520
3,Vystavovanie432520
4,Postupovanie321416
5,Čuch332832
6,Pokojnosť pred pernatou zverou32128
7,Pokojnosť pred srstnatou zverou321312
8,Pokojnosť po výstrele32128
9,Dohľadanie zastrelenej pernatej a srstnatej zveri322520
10Prinášanie vlečenej pernatej zveri na diaľku v poli221520
11Poslušnosť332520
Spolu16512298 196
Práca v lese
1,Prinášanie líšky cez prekážku22128
2Posliedka221416
    3Práca na pofarbenej stope srnčej zveri:
a, vodič
b, oznamovač
c, hlásič
d, hlasitý oznamovač
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
6
8
8
8
24
32
32
32
4Prinášanie vlečenej líšky na diaľku v lese322520
5Prinášanie vlečeného zajaca na diaľku v lese322520
6Vyháňanie zveri z húštin221312
7Sliedenie322312
8Chuť do práce s líškou321416
9Správanie sa na stanovišti32128
10Vodenie na remeni32128
11Poslušnosť322520
Spolu14510386 172
Práca vo vode
1,Naháňanie v tŕstí221312
2,Dohľad. zastrelenej kačice v tŕstí221416
3,Ochota pracovať v hlbokej vode321312
4,Prinášanie kačice z hlbokej vody322312
5,Sliedenie v tŕstí za živou kačicou321520
5,Poslušnosť221312
Spolu705042 84
Prinášanie
1,Prinášanie pernatej zveri332416
2,Prinášanie srstnatej zveri322416
3,Prinášanie škodlivej zveri221416
Spolu383020 48
Najnižší počet bodov pre cenu418305250 500
Cena:Počet bodov spolu:

Doterajší víťazi Memoriálu Kolomana Slimákxa

Medzinárodné skúšky stavačov o Pohár Kolomana Slimáka :

I.                   1994     Trenčín                Sita z Očkovskej doliny           NKS     Ján Liška, Očkov
II.                  1995     Senica                 Asia Kolíňanská perla NDrS    Jozef Gergely, Kolíňany
III.                 1996     Trnava                 Mex z Fančali            POI      Marián Korič, Budmerice

Memoriál Kolomana Slimáka

I. 1997 Skalica Bella z Lovčickej doliny NKS lng. Jozef Jursa Csc, Bratislava
II. 1998 Galanta Erka od Kaskád NKS Štefan Macák, Vištuk
III. 1999 Holíč Eron Bolešová NKS Ľubomír Hlavička, Smrdáky
IV. 2000 Topoľčany Afra z Dubovských luhov NKS lng. Jozef Jursa Csc, Bratislava
V. 2001 Bernolákovo Dina Šemír NKS Marián Korič, Budmerice
VI. 2002 Bernolákovo Oregtemplomi Kobor NDrS Otto Banás, Šurany
VII. 2003 Nové M.nV. Ria Pamír GS Alice Bilková, ČR
VIII. 2004 Šaľa Lot ze Štípek NKS Darius Dziuba, PL
IX. 2005 Bernolákovo Cilka z Okřešic NKS Štefan Macák, Vištuk
X. 2006 Nitr. Blatnica Noro zo Starých levíc NKS Otto Banás, Levice
XI. 2007 Cífer Aros z Fančali NKS Marián Korič, Budmerice
XII. 2008 Kolíňany Branko Kořenice NKS Ladislav Banás, Veľké Zálužie
XIII. 2009 Mojmírovce Famir z Dubovských luhov NKS lng. Jozef Jursa Csc, Bratislava
XIV. 2010 Dolná Krupá Eron od Blavy NKS Vlastimil Polakovič, Opoj
XV. 2011 Piešťany KS Thor van de Waltakke NKS Marcel Driezes, NL
XVI. 2012 Nitrian. Blatnica Daffy Čierny Bor NKS Rastislav Macek, Borský Mikuláš
XVII. 2013 Radošina Jas z Dubovských luhov NKS Ján Kolenič, Zavar
XVIII. 2014 Kálnica Vido z Bilice NKS Ladislav Banás, Veľké Zálužie
XIX. 2015 Borský Mikuláš Erma od Drobného NKS Dušan Krajčovič, Cífer
XX. 2016 Vranov n. Topľou Indi od Blavy NKS Tibor Ruchovanský, Borský Mikuláš
XXI. 2017 Pata – Sládkovičovo Cyro spod Agátov NKS Ladislav Banás, Veľké Zálužie
XXII. 2018 Gbely-Adamov Maura z Potônskej lúky NKS Ondrej Jurčák, Mútne
XXIII. 2019 Opatovská N.Ves Atreus Via Naturalis NKS Karol Tollarovič, Dolné Orešany
XXIV. 2020 Borský Mikuláš Garita Mervov dvor NKS MVDr. Ľuboš Macháč, Vrbové
XXV. 2021 – Nové Mesto nad Váhom Kuko od Blavy NKS Jozef Benovic, Dolné Dubové
XXVI. 2022 – Nitra Dona z Halmeša NKS Dušan Krajčovič, Cífer
XXVII. 2023 – Turá Lúka ???

Obec Turá Lúka

                     Nachádza sa v Myjavskej pahorkatine na hornom toku rieky Myjava. Je to pôvodne kopaničiarska obec. Prvá písomná zmienka je z roku 1580. Turá Lúka patrila panstvu Branč. Myjavská pahorkatina je geomorfologický celok, nachádzajúci sa medzi Bielymi a Malými Karpatmi. Najvyšším vrchom je Bradlo. V roku  1980 sa obec Turá Lúka stala súčasťou mesta Myjava , ako jeho mestská časť.

Medzi kultúrne pamiatky  Turej Lúky patria  dva kostoly a to evanjelický kostol  ako neoklasicistická stavba s polygonálnym ukončením  a rímskokatolícky kostol sv. Jána Nepomuckého  , jednoloďová renesančná stavba s polygonálnym ukončením presbytéria a prestavanou vežou z roku 1610. S Turou Lúkou sa spájajú aj udalosti, ako vzbura proti rekatolizácii z roku 1674, kde bol umučený správca katolíckej fary , jezuitský kňaz Ján Smolinec , potlačenie turolúckej zbury  a následne popravenie dvanástich evanjelikov, čo pripomína pamätník nad Turou Lúkou časť Hrajky.

                     Zo známych osobností na Turej Lúke pôsobili architekt, dizajnér a etnograf Dušan Jurkovič, barokový spisovateľ  , prekladateľ, vydavateľ, evanjelický farár a superintendent Daniel Krman,  ako aj pedagóg, ľudovýchovný a kultúrny pracovník , organizátor družstevníctva Samuel Jurkovič.

Na Turej Lúke pôsobia a rozvíjajú svoju činnosť Dobrovoľný hasičský zbor, folklórna skupina Kýčer , futbalový oddiel  vo svojom športovom areáli, záhradkári,  ako aj miestne poľovnícke združenie, ktoré patrí k najaktívnejším spolkom , ktoré vo svojom poľovníckom areáli v Padelkoch  organizuje rôzne kynologické, strelecké a kultúrne akcie. Jednou z najnavštevovanejších kultúrno- spoločenských akcií v areáli Padelky, ktoré PZ organizuje spoločne s Mestom Myjava , ako aj gazdovským dvorom a miestnym RD,  sú dožinky na Turej Lúke .

Poľovnícke združenie Turá Lúka

                     Poľovnícke združenie Turá Lúka poľovne obhospodaruje 3006 ha . Z toho je cca 915 ha lesnej pôdy, 1677 ha ornej pôdy, 376 ha lúk a pasienkov a 38 ha iných pozemkov. Poľovný revír Turá Lúka sa nachádzal v nedávnej minulosti v chovateľskej oblasti pre malú zver M II/ 2 Senica podoblasť Skalica .Nakoľko na malú  zaver  sa v našom revíri nepoľuje od roku 1982 , bol revír preklasifikovaný  a v súčasnej dobe sa nachádza v chovateľskej oblasti pre srnčiu zver SIV –  Stará Turá – Bošáca. Hlavnou zverou je srnčia a danielia zver. Vďaka prirodzenému rozširovaniu diviačej , jelenej a muflonej zveri  poľujeme v našom združení aj na tento druh zveri.

                     Poľovnícke združenie má 34 členov. Členovia sa venujú streleckej, poľovníckej ,kynologickej spoločensko – kultúrnej činnosti , ako aj práci s mládežou. Sú zastúpení v jednotlivých komisiách RgO Myjava – Senica,   ako aj v samotnom predstavenstve, čím prispievajú ku skvalitneniu prác jednotlivých komisií.  Minulosti sme boli organizátori viacerých kynologických podujatí . K tým najväčším podujatím patrili napríklad Memoriál Františka Sigeta , medzinárodné skúšky v brlohárení všetkých plemien , memoriál Františka Vysloužila,  v rámci  RgO  , ale aj v spolupráci s jednotlivými klubmi ,  organizujeme farbiarske skúšky duričov , ako aj skúšky duričov.

Propozície na stiahnutie v pdf

Sponzori a partneri MKS 2023:

www.rodinnymilacik.sk