História PZ Turá Lúka

Začiatky poľovníctva a vývoj PZ Turá Lúka

História organizovaného poľovníctva na území Slovenska siaha ešte do čias Rakúsko – Uhorska. Po prvej svetovej vojne sa väčšina spolkov rozpadá a začalo sa veľmi rozmáhať pytliactvo. Aby sa zabránilo nepriaznivému vývoju a živelnosti v poľovníctve, vzniká potreba vytvoriť Slovenskú poľovnícku organizáciu.

Lovecký ochranný spolok

Dňa 10.decembra 1920 bol založený v Bratislave lovecký ochranný spolok. Do tohto obdobia sa datujú začiatky vydávania prvého poľovníckeho časopisu Nimrod a taktiež bola zorganizovaná prvá poľovnícka výstava v Poprade. V ďalšom období najmä vplyvom II. svetovej vojny došlo k značnému útlmu poľovníckych aktivít, ktoré sa opäť začínajú dostávať do povedomia poľovníckej a nepoľovníckej verejnosti až v roku 1946 prvým valným zhromaždením v Trenčianskych Tepliciach.

Vznik Poľovného ochranného spolku na Turej Lúke

Následne, v roku 1947 vzniká na Turej Lúke Poľovný ochranný spolok a jeho zakladajúcimi členmi boli : Haberfeld Elemír, Holič Ján, Kolárik Štefan, Pakan Vladimír, Škarítka Ján, Škarítka Pavol, Liška Ignác, a pp Dudák, Chorvát, Fúsek , Omasta. Neskôr pribudli ďalší členovia Majtán Juraj, Fiegel Michal, Alina Ján, Pánik Štefan, Navrátil Stanislav a p. Olešovský. Nakoľko užívanie poľovných revírov bolo  podmienené licitácii, jednotlivý členovia sa skladali po 800.- korún. V tomto období je poľovný revír Turá Lúka veľmi málo zazverený drobnou úžitkovou zverou. Vo väčšom počte sa vyskytovali v ňom len jarabice a králik divý. Ďalšie poplatky, ktoré museli členovia platiť pozostávali zo 60.- korún za rok ako členský príspevok, pre ochranný lovecký spolok taktiež 60.- korún za rok a poplatok na strelnicu 15.- korún za rok.

Povojnový vývoj

Roky 1945 – 1950 boli charakterizované súperením demokratických a komunistických síl o ovládnutie poľovníctva, čo značne ovplyvnilo vnútorný život aj Poľovníckeho ochranného spolku na Turej Lúke a zásadne zasahovalo do hospodárenia s finančnými prostriedkami i so zverou – predpisovali sa kvóty na dodávky zveri na verejné zásobovanie.

Úsilie členov spolku v kŕmení zveri a tlmení škodnej zveri v rokoch 1950 – 1959 sa začalo významne priaznivo prejavovať i v  počtoch ulovenej úžitkovej zveri ( strieľalo sa 250 až 300 ks zajacov, 200 – 250 ks jarabíc a 60 – 80 ks bažantov ). Úživnosť revíru členovia  zvyšovali obrábaním políčok v lokalitách Hrabníky, Benkovice a Hory a na lúkach v lokalitách Ficúrka, Drínové, Stará školka, Rovne … dorábali kvalitné lúčne seno pre srnčiu zver a zajace.

V rokoch 1960 – 1961 došlo k významnému zníženiu početnosti divých králikov vplyvom mixomatózy a vplyvom  intenzifikácie a chemizácie v poľnohospodárstve taktiež i jarabíc. V tomto období vyvíjali členovia spolku Turá Lúka iniciatívu hlavne za účelom zvyšovania stavov srnčej zveri, ktorá sa každoročne odrazila na  miernom  náraste početnosti srnčej zveri.

Nový zákon o poľovníctve

V roku 1962 bol daný do účinnosti nový zákon o poľovníctve č. 23/1962 Zb., ktorý celkom oddelil právo poľovníctva od vlastníctva pozemkov a prisúdil ho socialistickým organizáciám ako užívateľom poľovných pozemkov, tvoriacich poľovné revíry. Vzniká Československý poľovnícky zväz ako dobrovoľná spoločenská organizácia združujúca všetkých československých občanov vykonávajúcich právo poľovníctva, pričom držitelia platných poľovných lístkov môžu vytvárať Poľovnícke združenia. Účinnosťou tohto zákona ( t. j. 1.marec 1962) zanikajú doterajšie poľovnícke spoločenstvá a tie, ktoré zodpovedajú zásadám nového zákona o poľovníctve a prevzali stanovy vydané MPLVH SR premenia sa na poľovnícke združenia. Tak vzniklo i Poľovnícke združenie Turá Lúka, ktorého názov ako nástupca Poľovného ochranného spolku na Turej Lúke existuje dodnes. 

Voľba predsedníctva PZ Turá Lúka

V roku 1962 bolo zvolené nové predsedníctvo Poľovníckeho združenia Turá Lúka v zložení :
predseda PZ – Stanislav Navrátil, poľovnícky hospodár – Ján Alina, pokladník Jaroslav Ševečka, tajomník – Olešovský, revízor Ján Holič ml. Ďalší členovia boli Ján Peceň, Pavel Škarítka, Štefan Pánik, Ján Kadlečík, Vendelín Levársky Štefan Šimek, Ján Holič st., Pavel Podmajerský, Ján Hrdlička a Samuel Holič.

Poľovnícka chata

Aby sa mali členovia PZ kde schádzať, uskutočňovať členské schôdze, v  roku 1965 sa rozhodli vybudovať poľovnícku chatu v lokalite Uhlisko, ktorú svojpomocne stavali až do roku 1974. V tomto roku vykopali i studňu s kvalitnou pitnou vodou.

Prvá streľnica

Jedným z významných rokov v existencii PZ Turá Lúka bol rok 1970, kedy bola vybudovaná prvá strelnica PZ na asfaltové terče v lokalite Pavlače, kde boli po každej strelnici organizované zábavy i pre nepoľovnícku verejnosť s veľmi bohatou účasťou. Zisk zo strelnice a zábav významne prispieval pri dostavbe chaty a nákupe krmiva pre zver.

Zmeny stavov zveri

Vzhľadom na intenzívne sa rozvíjajúce poľnohospodárstvo, vplyvom mechanizácie a chemizácie dochádza k radikálnej zmene agrárnej krajiny a s tým i topických a trofických podmienok poľovnej zveri, v dôsledku čoho  stavy drobnej úžitkovej zveri začínajú v rokoch 1970 – 1978 značne stagnovať. Do revíru si však našla cestu diviačia zver. Prvý diviak v revíri Turá Lúka bol ulovený v roku 1976 v lokalite Hrabová členom PZ Štefanom Pítkom.

Roky 1979 a ďalšie sú poznačené tým , že prichádza k rapídnemu poklesu zajačej a bažantej zveri avšak vo väčšom počte sa vyskytuje diviačia zver a začína migrovať i zver jelenia.

Polupráca s okolitými PZ

Začiatkom 80. rokov sa prehlbuje spolupráca s PZ Sobotište (PZ Branč), spočívajúca hlavne v starostlivosti členov združení o zver v časti poľovných revírov Hory, ktorá každoročne vyústila uskutočnením  spoločnej poľovačky na škodnú zver a diviakov, končiacu spoločenským posedením striedavo v zariadení  jednotlivých PZ. Táto aktivita  trvala do roku 2006.

Obdobie začiatku 90. rokov bolo charakterizované neustále sa znižujúcou početnosťou malej úžitkovej zveri i napriek enormnému úsiliu starostlivosti všetkých členov PZ, neustále sa zvyšujúcou početnosťou ulovenej škodlivej zveri a potešujúcim nárastom početnosti diviačej a jelenej zveri.

Prinavrátenie práva poľovníctva vlastníkom pozemkov

Jedným z dôležitých „mílnikov“ v existencii a činnosti poľovníctva na Slovensku je rok 1993, kedy novelizáciou zákona o poľovníctve prichádza k zásadným zmenám najmä tým, že právo poľovníctva bolo prinavrátené vlastníkovi pozemkov, ktorý v konečnom dôsledku rozhoduje o výkone práva poľovníctva  a poľovnícke združenia sa stali právnickou osobou. 

Vybudovanie aklimatizačnej zvernice

V roku 1996 vzhľadom na to, že sa v poľovnom revíri vo väčších počtoch začala vyskytovať danielia zver členovia PZ Turá Lúka sa rozhodli vybudovať aklimatizačnú zvernicu o výmere cca 19 ha za účelom postupného občerstvenia a skvalitňovania genofondu tejto veľmi zaujímavej poľovnej zveri. Po vybudovaní oplotenia a kŕmnych zariadení bolo do zvernice vypustených 6 ks danielej zveri zakúpenej zo združených finančných prostriedkov. Po piatich rokoch prevádzkovania zvernice, početnosť a kvalita tejto zveri je už  na takej úrovni, že zver môžeme postupne v určitých sociálnych skupinách schopných reprodukcie vypúšťať do ďalších častí PR.

50.  výročie založenia PZ

Rok 1997 sa niesol v znamení osláv 50 výročia založenia organizovaného poľovníctva v Turej Lúke. Členovia PZ v spolupráci s Okresných úradom v Myjave zorganizovali výstavu Poľovníckych trofejí ulovených v regióne v ostatných rokoch, na ktorej okrem prezentácie chovateľských výsledkov jednotlivých poľovníckych združení v Okrese Myjava, členovia PZ Turá Lúka, rôznymi materiálmi (fotografie, články, kronika PZ a i) prezentovali  v krátkosti činnosť PZ a prevažne úspechy v poľovníckom hospodárení za ostatných 50 rokov existencie. Tento rok bol významný i tým, že členovia PZ intenzívne začali budovať areál novej strelnice na asfaltové terče v lokalite Padelky, použiteľnej a prevádzky schopnej už v roku 1998.

Snaha o obnovu početnosti zajačej zveri

V snahe o postupné obnovenie aspoň čiastočnej početnosti pôvodnej zajačej zveri PZ v rokoch 1998 až 2005 zakúpilo a vypustilo v PR  spolu 25 ks zajacov v lokalite Hrabníky. Je na škodu veci, že pre nedostatok finančných prostriedkov nemohlo PZ Turá Lúka pokračovať v tejto činnosti intenzívnejším spôsobom (hodnota 1 ks zajaca 1800-2200 sk., t.č. je 86,30 eur) a do tejto aktivity sa nezapojili i poľovnícke organizácie zo susediacich poľovných revírov.

Rekonštrukcie

Keďže poľovnícka chata Lesanka bola už dlhšiu dobu využívaná bez nejakých ďalších investícií, v  marci 1998 členovia PZ začali s jej väčšou údržbou a opravou (postavený nový krb, zateplenie stien + drevený obklad).

V tomto období sa PZ okrem sústavnej starostlivosti o zver zameralo i na skvalitnenie úrovne priestorov strelnice v Padelkoch tak, aby sa na organizovaných podujatiach skúšky poľovnej upotrebiteľnosti psov, strelnice, dožinky …) mohlo zúčastniť, čo najviac ľudí z radov poľovníckej i nepoľovníckej verejnosti.

Vybudovanie kynologického areálu

V rokoch 2008 – 2013 PZ Turá Lúka vytvorilo vybudovaním Kynologického areálu Padelky (dve umelé nory a jedna zvernica – diviačí oplôtok)  veľmi dobré podmienky na výcvik a skúšky poľovnej  upotrebiteľnosti poľovníckych psov, ktorí sú neodmysliteľnou a nevyhnutnou súčasťou vykonávania výkonu práva poľovníctva. S neustále sa zvyšujúcimi početnými stavmi prežúvavej zveri a diviakov v poľovnom revíri, rastie aj potreba zabezpečenia a uskladnenia kvalitného krmiva za účelom prikrmovania v čase núdze. Za týmto účelom PZ vybudovalo sklad krmiva, ktorý slúži na uskladnenie krmiva, rôznych zariadení na obrábanie políčok a udržiavanie Areálu Padelky, ako i zariadení na prevádzkovanie strelníc. V ostatnom období, PZ, vzhľadom na rastúci počet ulovenej zveri a potrebu jej umiestenia v chladiacom zariadení a následnej hygienickej manipulácie s divinou,  vykonalo rekonštrukciu Poľovníckej chaty Lesanka spolu s vybudovaním obslužných prevádzkových priestorov. Taktiež sa zvýšila kapacita priestorov na rokovanie ako i na prenocovanie členov PZ resp. prípadných poľovníckych hostí.

Smerovanie činností PZ

Z tohto veľmi stručného prierezu existencie a činnosti organizovaného poľovníctva v Turej Lúke je zrejmé, že i keď je to veľmi krátky časový úsek, zásadne sa v závislosti od pretváraných prírodných podmienok, reštrukturalizácie poľnohospodárstva i urbanistického rozvoja obce, zmenila i druhová štruktúra poľovnej zveri a taktiež jej početnosť. Do tohto procesu určite významne a hlavne pozitívne v prospech poľovnej zveri zasiahlo svojou činnosťou Poľovnícke združenie Turá Lúka, čo je zrejmé jednak z už uvedeného rozšírenia druhov poľovnej zveri ale i z narastajúceho počtu trofejí diviačej, srnčej, resp. danielej zveri ohodnotených na chovateľských prehliadkach bronzovou, striebornou, resp. zlatou medailou v rokoch 1991 – 2005. Na margo veci je potrebné uviesť, že členom PZ Turá Lúka nejde o uspokojenie ziskuchtivého prístupu k živej prírode. Ich funkcia je okrem iného i ekologicko – ochranárska, spočívajúca hlavne v tom, že pri zodpovednom výkone garantuje zachovanie všetkych druhov zveri a ich optimálny rozvoj v súlade s prírodnými podmienkami a záujmami spoločnosti v regióne. Významne prispieva aj k ochrane krajiny, obhospodarovaním lúk a políčok pre zver, výsadbou remízok napomáha k zlepšenie trofických a topických vlastnosti krajiny a neposlednom rade má ich činnosť určitým spôsobom i kultúrny a rekreačno – športový význam aj pre nepoľovnícku verejnosť.

PH